Skip to main content

Sáng kiến
Chi lương Linh hoạt

Sáng kiến Nhân sự
tinh giản và hiệu quả

Chi lương Linh hoạt Vui App kết nối với Doanh nghiệp, giúp chi lương theo nhu cầu, cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân viên, qua đó giảm tỷ lệ nghỉ việc, tăng gắn kết đội ngũ, tạo ưu thế khác biệt cho thương hiệu tuyển dụng trong thị trường lao động cạnh tranh.

Smart Salary
Nghiệp vụ ứng lương thông minh
Xử lý trong tích tắc

Không: Chi phí, Giấy tờ, Rủi ro, Thay đổi quy trình
Giải pháp
chi lương linh hoạt

Chìa khoá tăng tốc KPI
về quản trị nguồn lực

Cách thức triển khai
Chi lương Linh hoạt